Rurouni Kenshin Fan Fiction ❯ Sanosuke's Terrible, Awful, No Good Toothache

[ P - Pre-Teen ]